เงื่อนไข ข้อตกลง

1. เงื่อนไขทั่วไป

เนื่องจากทางเว็บไซต์ของเรานำเสนอข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบการซื้อขายแบบอออนไลน์ทำให้มีการเข้าถึงเนื้อหาอย่างทั่วถึง ข้อมูลเนื้อหาบางประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจหรือข้อตกลงต้องอยู่ในเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่ทางเราตั้งขึ้นมา เพื่อความเท่าเทียม และเป็นระเบียบ

2. ราคาสินค้า

ราคาสินค้าอ้างอิงตามเว็บไซต์ ณ วันที่สั่งซื้อสินค้าที่ระบุตามเว็บไซต์เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะไม่มีผลต่อรายการสั่งซื้อก่อนหน้า ไม่ว่าเหตุๆใดก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าเสร็จสมบรูณ์ เมื่อลูกค้าได้ชำระ ราคาสินค้าและค่าจัดส่งและเงินจำนวนใดๆ ที่ลูกค้าจะชำระให้เรา เต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว และระบบการรับชำระเงินมีการยืนยันว่าทางทีมงาน ได้รับชำระเงินดังกล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และทางเรา ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในทุกกรณี

4. การจัดส่งสินค้า

ทางเราจะจัดส่งสินค้าก็ต่อเมื่อได้มีการยืนยันการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่ทางเราได้ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วง การนัดหยุดงาน ปัญหาแรงงาน ปัญหาการเมือง การปฎิวัติ การรับประหาร หรือเหตุการณ์ใดๆ หากมีกรณีทำให้เกิดการจัดส่งล่าช้า ทางทีมงานจะมีการแจ้งไปยังอีเมล์ของลูกค้าบอกถึงข้อผิดพลาดที่ทำให้การขนส่งเกิดความล่าช้า

5. การคืนสินค้า

กรณีที่จะรับคืนสินค้า คือส่งสินค้าผิดแบบ หรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ออกแบบไว้ หรือ มีตำหนิที่เกิดจากการผลิตจากทางเรา เท่านั้น จะรับคืนสินค้าดังกล่าวต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งคืนสินค้าดังกล่าวมายังเรา ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ทันที ทางเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งคือสินค้า หรือ อาจเป็นการให้ส่วนลดคูปองในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

6. การยกเลิกคำสั่ง

เมื่อทางเรา ได้รับคำสั่งซื้อและ การยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
i24Design Team.